ilutegija.ee

kaunite küünte kodu

Kasutustingimused - hea teada

Vastutus sisu ja teenuste osas
* Ilutegija.ee portaali haldab Webistre Solutions OÜ (edaspidi Toimetus).
* Toimetus ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis võib kasutajale osaks saada ilutegija.ee's avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega. Toimetus ei oma materiaalseid kohustusi kahju puhul, mis on tekkinud portaali sisust või pakutavatest teenustest.

Privaatsus
* Ilutegija.ee portaali sisu on kõikidele kasutajale vabalt kättesaadav.
* Ebaõigete andmete esitamise eest vastutab kasutaja.
* Liitudes ilutegija.ee portaaliga lubad endaga tulevikus e-maili teel ühendust võtta ilutegija.ee Toimetusel ja Toimetuse poolt valitud kolmandatel osapooltel.
* Toimetus ei müü, ega anna muul viisil kolmandatele osapooltele kasutajate poolt esitatud andmeid, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
* Portaalis kasutatakse Google Analytics tarkvara, mis kogub cookie’de abil anonüümset informatiooni lehe külastatavuse kohta.

Reklaam
* Info Portaali tasuliste reklaamivõimaluste kohta on kättesaadav reklaami lehelt, sealhulgas kehtiv hinnakiri.
* Portaal jätab endale õiguse kustutada ettehoiatamata otsest reklaami (loe=müüki) sisaldavad materjalid foorumis, artiklites, gruppides, fotodes, videotes ja sinna alla kuuluvates kommentaarides, mis pole kooskõlas Portaali kasutustingimustele vastavate reklaamipõhimõtetega.

Kohustused ja vastutus
** Kasutaja vastutab iseseisvalt ja täielikult:
(**) Kasutaja poolt ilutegija.ee vahendusel edastavate andmete ja/või materjalide sisu eest ning nende vastavuse eest Tingimustes ja kehtivates õigusaktides sätestatule;
(**) Teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest seadusandlusega ettenähtud korras;
(**) Kahjude eest, mis tekivad kasutajale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Tingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.
** Toimetuse vastutus piirneb järgnevaga:
(**) Toimetus ei oma materiaalseid kohustusi juhul, kui kasutajal on pretensioone ilutegija.ee kaudu esitatava või saadava informatsiooni/teenuste kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes.

Rikkumised
* Toimetus jätab endale õiguse piirata juurdepääs ilutegija.ee kasutaja kontole, millest Toimetus on tuvastanud mittesobiva informatsiooni (nt teemavälise teabe, fotode, artiklite jms) edastamise.

Kommenteerimine
* Järgida tuleb kommenteerimise hea tava reegleid:
(**) Palume hoiduda ilutegija.ee portaalis kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.
* Keelatud on:
(**) seaduserikkumisele ärgitamine;
(**) kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
(**) inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
(**) teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
(**) Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul kasutaja blokeeritakse. Sobimatu kommentaari avastamisel võtke palun ühendust Toimetusega.

Tingimuste kehtivus
* Toimetusel on õigus ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida ilutegija.ee portaali sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest veebileheküljele www.ilutegija.ee

© 2018   Created by Kai.   Esiletõstja

Märgid  |  Teavita probleemist  |  Terms of Service